Podmínky Stipendijního programu #HolkyzMarketingu

Pravidla Stipendijního programu 

Jsme #HolkyzMarketingu z.s., dále také jako “vzdělavatel” nebo “#HzM”

 

Čl. 1 

 1. Stipendia mohou být poskytovány fyzickým osobám, které splňují pravidla stipendijního řízení.
 2. Tato pravidla se nevztahují na případy, kdy #HzM rozhodne o poskytnutí příspěvku mimo stipendijní řízení. 

 

Čl. 2 Podání žádosti o stipendium

 1. #HzM poskytne stipendium na základě podané žádosti o stipendium. Stipendium lze poskytnout na studium v rámci akademie a je poskytováno formou slevy z ceny akademie.
 2. O stipendium lze požádat prostřednictvím webového přihlašovacího formuláře konkrétní akademie, o jejíž studium má žadatel zájem (dále jen “žádost”).
 3. Nedílnou součástí žádosti je nahrané video, ve kterém žadatel uvede důvody, proč se domnívá, že by mu mělo být stipendium poskytnuto a jak může pomoci v kariéře. V žádosti je třeba také uvést výši požadovaného stipendia.
 4. Žádosti jsou přijímány od spuštění možnosti přihlášení do vybrané akademie, žádost však musí být podána nejpozději 1 měsíc před začátkem akademie. 
 5. Žádosti zaslané po termínu uzávěrky nebudou do stipendijního řízení zařazeny.
 6. Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky pravidel stipendijního programu, stipendijní výzvy a další požadavky stanovené a zveřejněné ze strany #HzM (pokud takové budou), jsou postoupeny k dalšímu hodnocení.
 7. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající vizím a cílům #HzM jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.  
 8. Podmínky jednotlivých vyhlášených stipendijních řízení mohou být #HzM jednostranně měněny, či doplňovány. Tyto změny však vždy budou provedeny změnou těchto pravidel, případně oznámeny jednotlivým žadatelům prostřednictvím jejich e-mailové adresy.
 9. Platba za akademii je v případě, že žadatel zažádá o stipendium, splatná až po posouzení žádosti. V případě nepřidělení stipendia nastává splatnost celé částky 7 dní po rozhodnutí o nepřidělení stipendia, v případě přidělení stipendia se splatnost řídí uzavřenou smlouvou o stipendiu.

Čl. 3 Posouzení žádosti

 1. O poskytnutí stipendia a o jeho výši rozhoduje vzdělavatel na základě posouzení žádosti žadatele. Vzdělavatel je oprávněn, na základě vlastního uvážení, snížit příspěvek oproti požadované částce.
 2. Vzdělavatel je oprávněn vyžádat si po celou dobu posuzování žádosti další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o stipendium.
 3. Vzdělavatel předběžně posoudí splnění kritérií stipendijního řízení a předschválí udělení stipendium žadateli. Kritéria pro přidělení stipendia jsou uvedena na webové stránce https://www.holkyzmarketingu.cz/stipendia/ v části “V jakých situacích holky žádají o stipendium?”
 4. Na poskytnutí stipendia není právní nárok, stipendium je tedy nenárokové a jeho přidělení závisí výlučně na posouzení vzdělavatele. Proti rozhodnutí vzdělavatele o poskytnutí stipendia se nelze odvolat.
 5. O výsledku posouzení žádosti vzdělavatelem je žadatel informován prostřednictvím e-mailové adresy. Vzdělavatel není povinen své rozhodnutí žadateli odůvodnit.
 6. Podklady poskytnuté žadatelem spolu s podáním žádosti o stipendium vzdělavatel žadateli nevrací.

Čl. 4 Smlouva o poskytnutí stipendia

 1. Vzdělavatel uzavírá s příjemcem stipendia smlouvu o poskytnutí stipendia.Stipendium je žadateli poskytnuto až po uzavření smlouvy.
 2. Smlouva o poskytnutí stipendia je navržena vzdělavatelem a obsahuje zejména:
  1. výši přiděleného stipendia,
  2. účel, na který bylo stipendium přiděleno,
  3. způsob a formu čerpání stipendia.
 3. Žadatel návrh smlouvy o poskytnut stipendia podepíše ve lhůtě stanovené vzdělavatelem. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělení stipendia platnosti a vzdělavatel může použít stipendium jiným způsobem.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1.  Vzdělavatel nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s stipendijním řízením či jednáním o uzavření smlouvy o stipendium.
 2. Pravidla obsažená v pravidlech stipendijního programu, stipendijní výzvě či jakémkoli jiném dokumentu souvisejícím se stipendijním řízením nepředstavují závazek vzdělavatele vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě podle zmíněných pravidel postupovat. Vzdělavatel je oprávněn tyto dokumenty kdykoliv jednostranně změnit.
 3. Vzdělavatel má právo kdykoli zrušit jakékoli stipendijní řízení nebo rozhodnout o tom, že nebude přidělen žádné stipendium, nebo zčásti nebo zcela odmítnout poskytnutí přiznaného stipendia, a to i v případech, kdy již došlo k vyhlášení výsledků stipendijního řízení.
 4. Na přiznání stipendia není právní nárok; právní nárok na stipendium může vzniknout nejdříve až uzavřením Smlouvy o poskytnutí stipendia a splněním podmínek pro poskytnutí stipendia sjednaných v takové smlouvě.